Vissza

Elállás joga

Elállás joga

A Webáruház vásárlóit megilleti a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján a terméknél feltüntetett kereskedő címére.

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kereskedő visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő a kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Kereskedő, amíg a terméket a Webáruház vissza nem kapta, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles a terméket a Webáruház részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét, azaz a fuvarozási költséget Vevő viseli.

Amennyiben Vevő él az elállási jogával, Webáruház haladéktalanul visszaigazolja a Vevő nyilatkozatának megérkezését.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Vevőt az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a kereskedő a teljesítést a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac kereskedő vagy Webáruház által nem befolyásolható, 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a kereskedő és Webáruház  által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, amely esetben a vevő által kifejezetten kért szolgáltatásokon és karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkaltrészen felül kínált szolgáltatásokra vegy termékekre kiterjed;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vevő a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a kereskedő vagy Webáruház a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

Vevő elállási jogának gyakorlása az alapszerződéshez kapcsolódó járulékos szerződést is felbontja. A Webáruház és kereskedő köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a vevő elállásáról haladéktalanul értesíteni.

Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.

2014. Február 13.